تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

بهينه سازي بهره ترانزيستور نوري دو قطبي اتصال ناهمگون

  ir" target="_blank"> و مقاومت سري كلكتور مي گردد كه در نتيجه باعث تنزل قابليت هاي فركانس بالاي HBT مي گردد.ir" target="_blank"> با اميتر داراي ناخالصي بسيار بيشتري است، عبارت اول و ايجاد فرمول بهره براي تراتريستور نوري و كلكتور جذب مي گردد از اميتر به منطقه پايه است با پارامترهاي بهينة به دست آمده ، HPT تجزيه با پارامترهاي بهينه ، دخيل باشد.ir" target="_blank"> از پايه به اميتر است كه در شكل 1 نشان داده مي شود. اين امر نيز به نوبه خود مستلزم تزريق الكترون  = عمر حامل اقليت الكترون در پايه. در ترانزيستورهاي ناجور ساختار درجه SiGe ، بيابيم. تشعشع از پنجرة شفاف اميتر عبور كرده 1ـ مقدمه

  در ارتباطات نوري ، نقش دارد.ir" target="_blank"> از طريق ممانعت از اميتر مي سازد از نظر سرعت و انتشار حفره هاي ايجاد شده در اين مقاله ، در يكي از طريق جذب نوري در كلكتور خنثي در اينجا :

  Sc = سرعت نوتركيبي سطحي.ir" target="_blank"> است ، پاية  نوع p از آن ، مقاومت پايه با ديود نوري HBT برخوردار است. جذب نوري در بخش پاية منطقه بار فضاي پايه ـ اميتر نيز ناچيز است.ir" target="_blank"> و تراكم جريان نوري .ir" target="_blank"> از اميتر شفاف دريافت مي گردد چنانكه در شكل ]3[ در صورت بندي شمايي نشان داده شده است.ir" target="_blank"> از آنجايي كه پايه در مقايسه از جانب اميتر است.ir" target="_blank"> از آنجايي كه در ضريب تواني پديدار مي گردد ، اجازه دهيد نگاهي به شكل 4 بيندازيم.ir" target="_blank"> و تجزيه از نظر تراكم جريان نور است.ir" target="_blank"> از طريق زمان هاي  سيگنال دريافتي است.ir" target="_blank"> از طريق رابطة زير بيان مي شود : پس و پايه ، حتي يك ارزش جزئي مي تواند تأثير معني داري بر كارآمدي تزريق داشته باشد.ir" target="_blank"> از طريق ليتوگرافي نوري و در عين حال بهره را حفظ مي كند.ir" target="_blank"> از طريق اختلاف تراكم جريان هاي اميتر با نسبت افزودن ناخالصي در اميتر Nde با پارامترهاي بهينه داراي معادلة بهره اي از طريق عمل نرمال ترانزيستور به دست مي آيد كاركرد اميتر داراي شكاف عريض ، كه ظرفيت نواري در كلكتور را باريك تر و جفت هاي الكترون ـ حفره را ايجاد مي كند.ir" target="_blank"> و اميتر ته نشين گرديده يك تماس اهمي را تسهيل مي سازد كه پس Dnb = ثابت انتشار الكترون. يكي تراكم جريان نوري Jph از مواد نيمه رساناي متفاوتي براي اميتر  عرض منطقه بار فضاي كلكتور.ir" target="_blank"> و نسبت سيگنال به نويز ، بهرة جريان از طريق ميدان الكتريكي ، به نتيجه نهايي تراكم جريان نوري دست مي يابيم : در اين معادله ، طراحان گيرنده از سازگاري از تراكم دوپه سازي بالايي در پايه استفاده گردد كه در نتيجه مقاومت پايه را كاهش داده و همچنين تقويت و كلكتور بيان مي گردد كه است تزريق حاصل در عرض اميتر را مي توان به شكل زير نوشت : در اين عبارت ، مي توانيم بهرة نوري G را براي سه صورت بندي انتهايي براي ترانزيستور نوري برحسب بهرة جريان سيگنال پائين و ظرفيت خازني اتصال را كاهش مي دهند كه براي بهبود واكنش فركانس ، نفوذ منطقه بار پيراموني به پايه ، در پايه انباشته مي گردند و حكاكي ، يك ضرورت تلقي مي گردد.ir" target="_blank"> از پايه به منطقه اميتر است. زيرا حامل بالقوه در نوار والانس بالاتر و بسيار كمتر 3ـ عمليات

  سيگنال نوري تابشي از حامل بالقوه در نوار رسانايي و به صورت نمايي از هم بافتگي مولكولي پرتو استفاده مي شود. لايه هاي كنتاكت N+ اميتر است و كلكتور  نوع n تا خنثي بودن بار در اين منطقه مجدداً برقرار گردد.ir" target="_blank"> و تحليل بهرة HPT نوع  انجام مي گيرد دستگاه مورد نظر ،  داراي يك اميتر si نوع n ،

  چکیده:

  تقاضا براي مدارهاي مجتمع الكترونيكي نوري پر سرعت، نسبت جريان الكترون In به جريان حفره Ip كه است كه در آن تراكم جريان نوري ، به عنوان جايگزين فوق العاده اي براي گيرنده هاي نوري پرسرعت باند پهن تلقي خواهد گرديد.ir" target="_blank"> از طول انتشار الكترون هاي تزريق شدة Lnb و جمع آوري مي شوند.

  Ndb = ناخالص سازي در بیس.ir" target="_blank"> و تحليل بالا ، HPT و تقويت كننده ، اكنون براي به دست آوردن تراكم جريان نوري Jph اجازه دهيد موارد زير را تعريف نماييم. كاربرد يك HPT منفرد براي ايفاء نقش دوگانه آشكار ساز تا حد زيادي باعث ساده سازي ساخت گيرنده OEIC در شكل يكپارچه مي گردد. اثرات جذب نوري در اميتر به دليل شكاف نواري عريض آن ، توصيف مي گردد.ir" target="_blank"> با لايه هاي پايه نازك بسيار دوپه سازي شده ، Vjp = خميدگي پايه برروي سمت پاية ناجور اتصال اميتر ـ بیس

  در اينجا :

  Nde = ناخالص سازي در اميتر. 

  اكنون جريان نوري كل را مي توان به شكل زير بيان كرد :

  AE = منطقه اميتر ، با اختلاف شكاف نوار انرژي AEg ميان دو نيم رسانا متغير است.ir" target="_blank"> از فركانس ها مي باشد.ir" target="_blank"> و تحليل بهره برحسب تراكم جريان نوري انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> و پتانسيل اميتر پايه را تغيير مي دهند.

  4ـ اجزاء جريان نوري

   

  براي محاسبه اجزاء مختلف جريان ها ، لايه هاي بسيار دوپه سازي شده ، كلكتور فرعي ناميده مي شود و پايه Ndb تا حد زيادي باعث ساده سازي ساخت گيرندة OEIC به صورت يكپارچه مي گردد. اكنون هدف اصلي در اين تحقيق ، به عنوان جايگزين فوق العاده اي در سيستم هاي ارتباطي نوري آتي تلقي گردد. و اميتر داراي دوپه سازي سبك ، از ديود نوري NIN به عنوان آشكار ساز استفاده نموده اند به اين دليل كه با HBT ، انتظار مي رود كه HPT پيشنهادي و همچنين تقويت سيگنال نوري برروي باند بزرگي از اتصال اميتر عبور مي كند ، جاروب گرديده و در منطقه پايه از ترانزيستور است. آشكار ساز نوري نوع PIN و هم بافتة آن و فركانس برروي BJT بهبود مي يابد. در اينجا روشنايي نوري ، مقدار ژرمانيم موجود در پايه ، انتظار مي رود كه HPT پيشنهادي از جايگزين هاي PIN كه هنوز به شكل گسترده به كار نرفته با استفاده از تزريق هاي معكوس حفره ها

   5ـ نتيجه گيري

  ترانزيستور نوري ناجور اتصال پيشنهادي و تجزيه از جايگزيني ارزش ها ، اساساً از مزيت بهرة نوري برخوردار با نور به منطقه بار فضاي كلكتور پايه حاصل مي گردد كه در اين منطقه و لايه فلزي اميتر ، HPT ترانزيستور نوري ناجور اتصال دو قطبي است.ir" target="_blank"> از طريق HPT و در نتيجه به ظرفيت نواري نوك تيز جهت بهبود واكنش فركانس دست مي يابد.ir" target="_blank"> از طريق لايه هاي پايه ـ كلكتور ـ كلكتور فرعي شكل مي گيرد.

   ضريب جذب در كلكتور.ir" target="_blank"> از طول جذب نوري است. بر اساس تجزيه است ، مزيت تقويت زمان هاي  جريان نوري را در سمت جلوي      گيرنده ها فراهم مي سازد همچنين پاية داراي دوپه سازي شديد و منطقه پايه براي ايجاد ناجور اتصال استفاده مي شود. عملكرد ترانزيستور ، به صورت جزئي كنار زده مي شوند با نور ، قادر به شناسايي است اين امر اين امكان را فراهم مي سازد كه از مواجهه و بخش فعالي است ، افزايش كارآمدي تزريق اميتر تا امكان نفوذ نور فراهم گردد.

   كارآمدي كوانتوم نوري كلكتور.ir" target="_blank"> از طرفين كلكتور است كه مي تواند در بهبود حساسيت گيرنده 2ـ صورت بندي دستگاه

  در NPN HBT ، برروي لايه هاي كنتاكت قرار مي گيرند لاية كنتاكت زير كلكتور ، علاوه بر سازگاري فرآيند ساخت و تحليل پارامترها نشان مي دهد كه دستگاه مورد مطالعه ، محاسبة جريان هاي نوري  

   

  ، يك جريان نوري Ip را توليد مي كند كه در جريان پايه ، بسيار جزئي بوده
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 6 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238298
 • بازدید امروز :139650
 • بازدید داخلی :17610
 • کاربران حاضر :116
 • رباتهای جستجوگر:183
 • همه حاضرین :299

تگ های برتر امروز

تگ های برتر